Ngành Lao động Thương binh xã hội Điện Biên: Công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm

Trong những năm qua, ngành Lao động Thương binh xã hội Điện Biên đã thực hiện tốt các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của Ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong những năm qua ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Những kết quả đó đóng vai trò quan trọng và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua.

Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH
Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH

Bám sát chủ trương của tỉnh, Ngành đã chỉ đạo các cơ sở dạy nghề tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tập trung chỉ đạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho các đối tượng đặc thù gắn với Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Qua đó, công tác đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chú trọng đào tạo theo nhu cầu của thị trường và thực hiện đào tạo theo cơ chế hợp đồng lao động gắn với giải quyết việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, đào tạo và giải quyết việc làm gắn với việc triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm tập trung nguồn lực khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp.

Năm 2018, công tác đào tạo nghề đạt kết quả khả quan: tuyển mới đào tạo nghề cho gần 8.000 người, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề ước đạt 75%, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 41,3% năm 2015 lên 52,15% năm 2018. Cơ cấu lao động đã chuyển dịch theo hướng tang lao động trong các ngành: công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm lao động trong nhóm ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản.

Về công tác xóa đói giảm nghèo, với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt,tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên toàn tỉnh giảm, thu nhập của hộ nghèo được nâng lên, đời sống được cải thiện rõ rệt.Đến cuối năm 2018, giảm 11% so với năm 2015, bình quân giảm 3,68%/năm.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được triển khai thực hiện đầy đủ, đời sống người có công được nâng lên.Các chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đầy đủ.Công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ.

Huy Tưởng