Sắp tới, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện sẽ được hưởng phụ cấp?

Bộ Công Thương đề xuất mức phụ cấp cho lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện sẽ được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
de xuat phu cap QLTT
Bộ Công Thương đề xuất phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện.

Dự thảo Thông tư này quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động (gọi tắt là Đội Quản lý thị trường cấp huyện) thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Dự thảo đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện như sau:

de xuat phu cap QLTT

Nguyên tắc, các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II và Khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư nêu rõ trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường gồm:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này đối với các Cục Quản lý thị trường địa phương;

2.  Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường địa phương và quyết định xử lý sai phạm theo quy định;

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này.

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng quyết định xử lý sai phạm theo quy định.

5. Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Hà An