Sở Công Thương các tỉnh hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”

Ngay từ khi được phát động, Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020 đã nhận được những sự hưởng ứng tích cực từ phía Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 4/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện hoạt động: “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” và “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020 (Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Chương trình được tổ chức tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2020 với nhiều hoạt động chính, nổi bật, với các nội dung kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương nhằm kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn theo hình thức Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B); Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (B2C).

Chương trình bao gồm 3 sự kiến chỉnh, nổi bật: Hoạt động “Trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”; hoạt động “Trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng” và “Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”.

Ngay từ khi được phát động, Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” năm 2020 đã nhận được những sự hưởng ứng tích cực từ phía Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Đa dạng các hoạt động, các hình thức hưởng ứng đã được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.

Sở Công Thương Bắc Kạn

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung chi tiết của Chương trình, xem xét đăng ký tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm, thực phẩm an toàn và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương.

“Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh cũng đề nghị, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đăng banner hưởng ứng các hoạt động của Chương trình trên website của mình.

Đối với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBD các huyện, thành phố, Sở Công Thương Bắc Kạn đề nghị, các bên liên quan phối hợp phổ biến thông tin về Chương trình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế, ngành Nông nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giới thiệu và đề xuất những doanh nghiệp, cơ sở đăng ký tham gia các hoạt động chính của Chương trình.

Sở Công Thương Bình Dương

Hưởng ứng Chương trình, Sở Công Thương Bình Dương đã đề nghị doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh chủ động cập nhật và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại: Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một đố Điều Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

“Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

 

Song song đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức liên quan tham gia kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn và trưng bàu sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà Nội.

Đồng thời, treo banner hưởng ứng các hoạt động của Chương trình trên website của các doanh nghiệp.

Sở Công Thương Bình Định

Nhằm hưởng ứng một số hoạt động của Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2020 như: Hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm, thực phẩm an toàn”; Hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương”, Sở Công Thương Bình Định các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành thực hiện đăng tải banner cổ động Chương trình trên website của đơn vị trong tháng 10 và 11/2020.

Giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vu quản lý tham gia và trưng bày các sản phẩm thực phẩm an toàn tại Hội nghị Kết nối tiêu thụ các sản phẩn thực phẩm an toàn ngành Công Thương.

“Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

 

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành Công Thương trên địa bàn tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hướng dân người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện và vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương thực hiện đăng tải banner cổ động Chương trình trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong tháng 10 và tháng 11/2020. Đặc biệt, Sở Công Thương yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu các Hiệp hội, ngành hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tham gia và trưng bày các sản phẩm thực phẩm an toàn tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm ngành Công Thương.

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

Hưởng ứng Chương trình, Sở Công Thương tỉnh Phủ Yên đề nghị các đơn vị quản lý chợ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh  tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đăng banner hưởng ứng các hoạt động của Chương trình tại website của các doanh nghiệp có liên kết về trang web tại địa chỉ http://www.antoanthucphamhd.vn.

Sở Công Thương Phú Yên cũng đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp phổ biến thông tin về Chương trình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, đề xuất các cơ sở đă  ng ký tham gia chương trình.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Công Thương tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chương trình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý; giới thiệu, đề xuất, vận động các cơ sở đăng ký tham gia chương trình.

“Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

Sở Công Thương Hà Giang

Sở Công Thương Hà Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo phòng chuyên môn, thông báo tới Ban Quản lý các chợ trung tâm, các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến chè, mật ong, các sản phẩm từ thịt qua chế biến, rượu… trên địa bàn quản lý biết thông tin, đăng ký tham gia.

Sở cũng giao Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương có trách nhiệm tổng hợp danh sách, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tham gia Chương trình.

Ngoài ra, hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”, Sở Công Thương các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Hải Dương, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng Nam, Yên Bái… cũng triển khai liên tục và song song nhiều hoạt động lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, những hành động thiết thực những cảm nhận trong hành trình trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương.

Các hoạt động chính trong sự kiện.

  1. Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm an toàn ngành Công Thương

Diễn ra vào 8h30, thứ Sáu, ngày 6/11/2020, tại Hội trường tầng 2, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung: Hội nghị nhằm kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn theo hình thức Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B); thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn. Hội nghị bao gồm khu vực giới thiệu thông tin, sản phẩm của các đơn vị và khu vực kết nối hợp tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

  1. Hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương”

Diễn ra từ 19h đến 20h30, thứ Bảy, ngày 7/11/2020, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung: Tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương dưới hình thức Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (B2C); Hoạt động trải nghiệm thực phẩm an toàn; Hoạt động văn nghệ nhằm lan tỏa thông điệp “Hành động vì an toàn thực phẩm”.

Thu Thủy