Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là VCITS 2011) trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Tuy nhiên, đến nay VCITS 2011 cần được sửa đổi, ban hành mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Nội dung của Dự thảo Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được cập nhật, sửa đổi trên cơ sở phân loại danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu chia làm 5 cấp, cấp 1 tuân thủ hoàn toàn theo EBOPS 2010, từ cấp 2 đến cấp 5 được phát triển phù hợp với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể:

-  Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12;

-  Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;

-  Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;

-  Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;

-  Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng;

So với VCITS 2011, dự thảo sửa đổi danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có một số thay đổi gồm:

- Bổ sung “Dịch vụ gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

- Bổ sung thêm dịch vụ hưu trí và bảo lãnh tiêu chuẩn trong dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;

- Bổ sung thêm dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp (FISIM) vào dịch vụ tài chính.

Quyết định này quy định chi tiết Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Phụ lục 1 đính kèm) và Nội dung danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Phụ lục 2 đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Thương mại của Việt Nam thời gian qua đã thay đổi theo hướng thương mại qua Internet. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phi biên giới đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ và lấn át hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu truyền thống. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ tại Việt Nam là hoạt động có nhiều ưu thế và tận dụng được những thế mạnh của Internet cũng như các phương thức cung cấp.

Nhiều giao dịch trước đây được đưa vào xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ nhưng nay đưa sang xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (ví dụ: hàng chuyển khẩu). Hoạt động gia công của Việt Nam cũng ngày càng phát triển sẽ được tách riêng ra một dịch vụ trong Danh mục. Một số giao dịch chưa rõ ràng, được quy ước trong tài liệu hướng dẫn, nay sẽ đưa chính thức vào phiên bản sửa đổi này.

Thanh Xuân