Than Thống Nhất: Hơn 300 triệu đồng khuyến khích tiền lương cho công nhân xuất sắc

Với hình thức khuyến khích tiền lương, động viên kịp thời tới người lao động,,Than Thống Nhất đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV Công ty.

Vừa qua, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã khuyến khích tiền lương công nhân xuất sắc các đơn vị trong Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 3, quý I/2020 với số tiền 300,5 triệu đồng.

Theo đó, trong tháng 3 và quý I/2020, toàn Công ty đã có 601 cá nhân thuộc các đơn vị có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3, quý I/2020 và được khuyến khích với số tiền 300,5 triệu đồng.

Điển hình nhiều đơn vị có đông CNCB được khuyến khích tiền lương như: Phân xưởng (PX) KT1 có 64 công nhân với số tiền khuyến khích là 32 triệu đồng, PX KT2 có 96 công nhân được khuyến khích 48 triệu đồng, PX KT11 có 96 công nhân được khuyến khích 48 triệu đồng, PX ĐL1 có 78 công nhân được khuyến khích 39 triệu đồng...

Với hình thức khuyến khích tiền lương, động viên kịp thời tới người lao động đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi trong CNCB Công ty Than Thống Nhất, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng tiếp theo.

Cẩm Nhung