Thương mại của Ấn Độ với các nước trong 3 tháng đầu năm tài chính 2013-14

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố, xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 6 năm 2013 giảm 4,6% đạt 23,8 tỷ USD so với 24,9 tỷ USD của cùng kỳ năm 2012; nhập khẩu giảm 0,4% đạt 36 tỷ

Thậm hụt thương mại trong tháng 6 năm 2013 là 12,25 tỷ USD, so với 20,1 tỷ USD của tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, thậm hụt thương mại trong tháng 6 năm 2013 cao hơn mức 11,2 tỷ USD trong tháng 6 năm 2012.

Thậm hụt thương mại trong tháng 6 giảm là do nhập khẩu vàng giảm ở mức 2,45 tỷ USD so với 8,4 tỷ USD trong tháng 5. Trong tháng 5 năm 2013, nhập khẩu vàng và bạc đã tăng 89% so với tháng 5 năm 2012. Nhập khẩu vàng trong tháng 6 năm 2013 cao hơn 22,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Ấn Độ trong quý I năm tài chính 2013-14 đạt 195,05 tỷ USD, tăng trưởng 3,1% so với 189,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 72,45 tỷ USD, giảm 1,4% so với 73,5 tỷ USD và nhập khẩu tăng 6% đạt 122,6 tỷ USD so với 115,7 tỷ USD cùng kỳ năm 2012.Thậm hụt thương mại trong quý I năm tài chính 2013-14 là 50,2 tỷ USD, tăng 19% so với 42,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2012.

Dầu thô nhập khẩu trong quý I năm tài chính 2013-14 đạt 41,9 tỷ USD, tăng 6,4% so với 39,35 tỷ USD và nhập khẩu các mặt hàng phi dầu tăng 5,8% đạt 80,8 tỷ USD so với 76,35 tỷ USD cùng kỳ năm 2012.

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2013, theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam công bố đạt 2,592 tỷ USD, tăng trưởng 40,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,160 tỷ USD, tăng trưởng 53,7% và nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ 1,432 tỷ USD, tăng 31,1%. Nhập siêu của Việt Nam từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2013 ở mức - 272 triệu USD, giảm 19,5% so với - 338 triệu USD của cùng kỳ năm 2012.