Trình độ dân trí nâng cao, cơ quan chức năng chủ động tham gia không gian mạng xã hội

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá vai trò, ý nghĩa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan
Đồn  Biên phòng Nậm Nhừ (Điện Biên) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số
Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Điện Biên) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật với đối tượng đặc thù

Kết luận Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ, đặc biệt là sự ra đời của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Các chương trình, đề án, kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành, tổ chức thực hiện tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm đã được triển khai đồng bộ trên cả nước từ năm 2013 thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước. Từ đó, ý thức tự tìm hiểu pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật giảm dần, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đời sống pháp luật của đất nước.

Phân tán nguồn lực

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn chưa đầy đủ, thậm chí vẫn còn quan niệm phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của ngành tư pháp.

Hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới, thu hút sự quan tâm của xã hội
Hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới, thu hút sự quan tâm của lớp trẻ và xã hội

Ở một số nơi, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thậm chí phân tán nguồn lực, chậm đổi mới hoặc chưa phù hợp với nội dung, tính chất của đối tượng, địa bàn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù đã được quan tâm nhưng chưa có chiều sâu; việc huy động các nguồn lực chưa đạt nhiều kết quả cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự mạnh mẽ; xây dựng, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật hiệu quả chưa cao...

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần xác định đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay là yêu cầu mang tính tất yếu khách quan, nhằm xây dựng một xã hội đề cao các giá trị của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đồng thời, đổi mới giáo dục pháp luật phải dựa trên nguyên lý lý luận gắn liền với thực tiễn, thực hành, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội; bên cạnh đó, chú trọng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.

Sử dụng CNTT

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, ngày nay, trình độ dân trí từng bước được nâng cao thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần được đổi mới về hình thức và nội dung cho phù hợp và hiệu quả với từng đối tượng, vùng miền cụ thể.

Trình độ dân trí nâng cao, cơ quan chức năng cần chủ động tham gia không gian mạng

Trình độ dân trí nâng cao, cơ quan chức năng cần chủ động tham gia không gian mạng

 Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp 4.0 thì với sự ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin của các mạng xã hội, đã xuất hiện cả những thông tin tốt, hướng đến chân thiện mỹ, những tấm gương người tốt việc tốt nhưng mặt trái là những thông tin xấu độc hại, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cơ quan chức năng, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cũng cần chủ động tham gia, sử dụng không gian mạng xã hội, internet, truyền thông một cách sâu, rộng, hướng đến các đối tượng cụ thể, các giới, các ngành, các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó, chú ý khu vực trường học, khu công nghiệp, người công nhân, người lao động...

Vụ Bản