Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương: Tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành một đơn vị hàng đầu của Bộ Công Thương về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trong không khí toàn Đảng và nhân dân cả nước đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phát biểu khai mạc đại hội
Ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phát biểu khai mạc đại hội

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 9/2017) Đảng bộ Viện đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương giao. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Viện phối hợp với Lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn như: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại. Viện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, nghiên cứu xây dựng các đề án và dự án của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.

Điển hình là các nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế; xây dựng đề án phát triển lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền thương mại; đề án đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến phát triển hộ kinh doanh cá thể của Việt Nam; rà soát, xây dựng lộ trình về đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành dệt may; Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, điều tra khảo sát và đề xuất xây dựng lộ trình về đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành da giầy trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng đề án về kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp xuất khẩu (dệt may, da giày, giấy, đồ uống, thực phẩm…); tự do hóa thương mại và bảo hộ thương mại tác động đến cơ cấu thương mại Việt Nam, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững và kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025.

Đồng chí Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với đó, chủ trì nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ; các hoạt động tư vấn chính sách, hoạt động thông tin và xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, bồi dưỡng đào tạo lại cán bộ, đào tạo nghiên cứu sinh, tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại… được triển khai có hiệu quả. Công tác quản lý khoa học đã từng bước được củng cố và đi vào nền nếp. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án, quy hoạch, góp phần quan trọng trong việc định hướng phát triển công nghiệp và thương mại cho các địa phương, tạo thêm việc làm, thu nhập và cũng là môi trường để cán bộ bám sát cơ sở, từ đó có điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu của viện.

Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, Đảng uỷ Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Bộ.

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Đảng ủy Viện đã xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, dân chủ, luôn giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Từng đồng chí trong Đảng uỷ thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, phong cách lãnh đạo khoa học, sát thực tiễn, gần gũi quần chúng. Chủ động triển khai đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, quan điểm chỉ đạo và hành động trong Đảng bộ Viện về đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước và chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể, qua đó khơi dậy các phong trào hành động, động viên trong toàn Đảng bộ và quần chúng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm đề ra.

Đảng uỷ Viện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức với rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi người. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện không xảy ra trường hợp cá nhân, tổ chức nào vi phạm kỷ luật, nguyên tắc, quy chế làm việc của đảng bộ, cũng như quy định những điều đảng viên không được làm.

Ban chấp hành Đảng uỷ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy chưa có trường hợp cá nhân, tập thể nào có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc, quy chế làm việc của Đảng bộ, không có các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Các chi bộ đều thực hiện việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đầy đủ. Đến thời điểm này các chi bộ sinh hoạt đầy đủ 1 tháng/1 lần, sinh hoạt chuyên đề đủ 1 quý/1 lần và chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới và nâng cao. Nội dung các chuyên đề đã được đổi mới, phong phú hơn, các chi bộ đều thực hiện 1 chuyên đề về công tác dân vận. Công tác thu nộp đóng đảng phí đã thực hiện đúng quy định, kiểm tra hồ sơ, sổ ghi biên bản họp chi bộ, sổ thu chi và thu nộp đảng phí của các chi bộ đều đảm bảo đúng nguyên tắc, thu chi rõ ràng.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, các nhiệm vụ của Viện, đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - đổi mới'; cải thiện chế độ lương, đãi ngộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; tăng cường thu hút và giữ chân các nhà khoa học, đặc biệt là đội ngũ các chuyên gia nghiên cứu trong bối cảnh mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trở thành một đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học và công nghệ, tham mưu chiến lược, chính sách nhằm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; trở thành một trung tâm tư vấn cũng như đào tạo cạnh tranh và tin cậy về công nghiệp và thương mại cho Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng; trở thành đơn vị thực hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có uy tín cao trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Lê Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo đó, một số chỉ tiêu cơ bản của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Viện phấn đấu 5 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 90% các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Bộ Công Thương giao, cụ thể là các đề tài, nhiệm vụ, đề án nghiên cứu chiến lược, chính sách, quy hoạch cấp vùng, cấp tỉnh... phục vụ quản lý của Bộ Công Thương.

Đồng thời, 100% các Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 15 - 30% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp được từ 3 - 5 đảng viên mới; trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ít nhất 15 quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, đồng chí Lê Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, năm 2020, là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng ta, với việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong không khí chính trị sôi động đó, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về việc tổ chức đại hội. Đảng ủy Bộ ghi nhận việc Đảng ủy Viện đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và làm tốt các công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt từ các khâu: Chuẩn bị tốt, chủ động công tác nhân sự cấp ủy, giới thiệu, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện quan trọng của đại hội, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh; tổ chức nghiêm túc việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng.

“Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên của Viện, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện, Đảng bộ Viện đã vượt qua thách thức và đạt được những thành tích nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020” - đồng chí Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Cụ thể, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, giữ được ổn định, triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Lãnh đạo Bộ Công Thương giao hàng năm. Trong công tác chuyên môn, Viện đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu, tư vấn, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, đề án, quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại... phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Viện cũng đã chủ trì, triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; thực hiện các hoạt động tư vấn chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực về công nghiệp và thương mại, cung cấp thông tin và xúc tiến thương mại, dự báo thị trường; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn và nghiên cứu khoa học, đào tạo nghiên cứu sinh; tham dự nhiều hội thảo trong nước và quốc tế, tham gia góp ý xây dựng các báo cáo, văn kiện hợp tác, tham mưu về quan điểm, chủ trương, định hướng, mục tiêu và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị chính sách... cho Lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng của Bộ Công Thương.

a mắt Ban chấp hành Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, Đảng ủy Viện đã chú trọng công tác lãnh đạo trong triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc coi trọng, duy trì thực hiện và nâng cao về chất lượng, học tập quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Qua đó, đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm cán bộ đảng viên trước mọi diễn biến tình hình và nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng từng chi bộ trong Đảng bộ Viện và việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Luôn coi trọng và quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ…“Có thể khẳng định, những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn, ý nghĩa và tự hào, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Viện trong giai đoạn tiếp theo” - đồng chí Lê Hoàng Oanh nói.

Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Hoàng Oanh đề nghị, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương nghiêm túc cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giữa Đảng và chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, giữa Đảng ủy Viện và các chi bộ trực thuộc để chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, dự án trọng điểm của Nhà nước, đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ, các đề án, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, địa phương trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tham gia góp ý xây dựng các báo cáo, văn kiện hợp tác, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn xây dựng chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của lãnh đạo Bộ Công Thương và phối hợp hiệu quả với các vụ chức năng của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất ý chí trong chỉ đạo, điều hành, đảm bảo khối đoàn kết, thống nhất về các chủ trương, định hướng lớn của Viện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đảm bảo đúng nguyên tắc, phát huy tính sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện, đem lại sự chuyển biến thực sự về mặt nhận thức, tư tưởng cũng như hành động cụ thể của mỗi đảng viên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, đồng chí Nguyễn văn Hội đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hoàng Oanh, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương bổ sung vào Nghị quyết Đại hội với những định hướng, giải pháp và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí: Nguyễn Văn Hội, Lê Huy Khôi, Phùng Ngọc Hồng, Lê Nguyên Thành, Đỗ Văn Long, Vũ Quang Hùng, Vương Quang Lượng. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, bằng trí tuệ, nghị lực, đoàn kết và ý chí phấn đấu cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đưa Đảng bộ Viện tiếp tục phát triển vững chắc.

Theo Báo Công Thương