Đại học Công nghiệp Hà Nội: Khẳng định vị thế "Đại học hàng đầu Việt Nam"