Ngày 2/8/2018 l Bản tin Sự kiện và con số Công Thương - Công ty mẹ Petrolimex lãi ròng gấp rưỡi trong quý II