Ngày 29/12/18l Sự kiện&Con số:TKV tăng giá chào mua cổ phiếu Than Hà Tu

Đây đã là mức giá chào mua được công bố lần thứ 3 của TKV. Trước đó, TKV đã có đợt điều chỉnh nâng giá chào mua công khai cổ phiếu THT từ 6.700 đồng lên thành 8.000 đồng/cổ phiếu.
Thái Linh