Ngày 31/8/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - Việt Nam cần nhập 90 triệu tấn than, 16 triệu tấn khí hóa lỏng

Điểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.