Video

...31/08/2018 lúc 07:54 (GMT)

Ngày 31/8/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - Việt Nam cần nhập 90 triệu tấn than, 16 triệu tấn khí hóa lỏng

TCCTĐiểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.

Video khác