Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ giàn chống tự hành đa chức năng

Cơ giới hoá trong khai thác là đích đến, là giải pháp chiến lược cho “bài toán” nâng cao sản lượng và là mục tiêu xuyên suốt để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của TKV.
Thái Dương