Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã ký ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/2/2017 quy định phương, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.
truyen tai dien
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02 quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Cụ thể, bổ sung khoản 3 tại Điều 1 như sau: Thông tư này không áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải từ sân phân phối của một hoặc một số nhà máy điện để tải công suất của một hoặc một số nhà máy điện đến điểm đấu nối (là điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia) có thỏa thuận khác với bên mua điện trong việc thu hồi chi phí xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng của lưới điện truyền tải trên.

Thông tư cũng bổ sung khoản 9 và khoản 10 tại Điều 2; sửa đổi một số khoản tại Điều 7; sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 8; sửa đổi Điều 9; sửa đổi một số khoản tại Điều 10.

Ngoài ra, Thông tư sửa đổi sửa đổi khoản 2 Điều 3, trong đó, giá truyền tải điện được xác định hàng năm trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ cho hoạt động truyền tải điện của Đơn vị truyền tải điện với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được xác định theo phương án giá bán lẻ điện đang áp dụng tại thời điểm tính giá truyền tải điện hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Điều khoản thi hành

1. Thông tư số 14/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 năm 2022.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Điều 1 Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp

Thanh Xuân