Bộ Công Thương: Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm 17 đơn vị. Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm 15 đơn vị.

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2018.

- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm 17 đơn vị. Chi tiết các Quyết định chỉ định xem tại đây.

- Danh sách Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm 15 đơn vị. Chi tiết xem tại đây.

Tuấn Hưng