BSR - Khởi động Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro”

Ngày 18/01/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Tư vấn “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro (QTRR)”.
khoi dong
BSR phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Tư vấn “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống QTRR”.

Tại buổi Lễ khởi động, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng, góp phần thúc đẩy BSR phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương yêu cầu các Ban chức năng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các Ban trong năm 2022, do đó cần tham gia đầy đủ mọi hoạt động do Deloitte tổ chức.

Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro (PCRR) là đầu mối triển khai dự án, thực hiện các công việc bám sát theo yêu cầu của hợp đồng, kế hoạch của dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đáp ứng cả về chất lượng và tiến độ. Văn phòng cần thực hiện tốt công tác truyền thông đến tất cả CBCNV của Công ty về dự án QTRR trong suốt quá trình thực hiện và vận hành hệ thống QTRR.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cũng yêu cầu Công ty Deloitte bám sát các nội dung theo yêu cầu của Hợp đồng, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời nâng mức trưởng thành của hệ thống quản trị rủi ro BSR sau khi hoàn thành Dự án từ mức 3.5 như đã đề xuất lên thành 4.0. Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cũng lưu ý nhà thầu khi triển khai hệ thống quản trị rủi ro phải có tính kế thừa, đảm bảo không mâu thuẫn với các hệ thống hiện hữu của BSR.

Deloitte Việt Nam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 năm tại thị trường Việt Nam, và là một phần của mạng lưới Deloitte toàn cầu. Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thuế và pháp lý, tư vấn tài chính, tư vấn quản trị rủi ro, kiểm toán và các dịch vụ đào tạo chuyên ngành.

bsr
Đại diện Deloitte Việt Nam trình bày nội dung  Dự án Tư vấn “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro (QTRR)”.

Dựa trên yêu cầu của BSR theo hợp đồng, Deloitte Việt Nam thiết kế phương pháp triển khai dự án bao gồm 02 phạm vi chính đáp ứng các yêu cầu của BSR, dự kiến triển khai và hoàn thành trong 11 tháng.

Phạm vi 01 - Chuẩn hóa quy trình gồm 03 giai đoạn, sẽ có 10 sản phẩm bàn giao và dự kiến hoàn thành trong 11 tháng. Đối với phạm vi này, Deloitte sẽ xây dựng Khung tài liệu quản trị của BSR; Chuẩn hóa các quy trình/hoạt động mẫu: chuẩn hóa Lưu đồ, nội dung quy trình, phân chia rõ ràng vai trò - trách nhiệm, Xác định chốt kiểm soát của Ban Lãnh đạo và Cán bộ cấp trung - là  cơ sở để xây dựng hệ thống đánh giá KPI, tiệm cận đến các chuẩn mực tiên tiến.

Phạm vi 02 - Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro gồm 8 giai đoạn, sẽ có 17 sản phẩm bàn giao và dự kiến hoàn thành trong 11 tháng. Trong giai đoạn này sẽ hoàn thiện nền tảng QTRR bao gồm các chính sách, quy trình và một số công cụ QLRR chuyên dụng; Xây dựng hồ sơ rủi ro và xác định rủi ro trọng yếu cấp Công ty và cấp Ban; Hoàn thiện văn hóa, nâng cao nhận thức về QTRR và Tiệm cận đến các chuẩn mực, thông lệ QTRR tiên tiến.

N.L