Công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 đối với muối (mã 2501) là 84.000 tấn; trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác là 67.117 tá.
hạn ngan nhap khau trung ga
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.

Theo Thông tư quy định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 đối với muối (mã 2501) là 84.000 tấn; trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác là 67.117 tá.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2023 đến hết ngày 3/12/2023.

Ngày 16/12/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2021/TT-BCT  quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2022, cụ thể:

với mặt hàng trứng gà mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10; trứng vịt, ngan mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20; loại khác mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90 là 63.860 tá trứng thương phẩm không phôi.

Đối với mặt hàng muối mã số hàng hóa 2501 là 80.000 tấn với số lượng tạm phân đợt 1 năm 2022; mặt hàng thuốc lá nguyên liệu mã số hàng hóa 2401 là 65.156 tấn.

Xuân An