Công đoàn Hóa chất tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn năm 2022

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tại một số công đoàn cơ sở.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn về việc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn, đồng thời nắm bắt tình hình lao động việc làm của người lao động, trong 02 ngày 28-29/9/2022 đoàn công tác do ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch và ông Ngô Xuân Tùng - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các ủy viên UBKT đã đến làm việc tại Công đoàn Công ty CP Phân bón Miền Nam, Công đoàn Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Bột giặt LIX. Cũng trong tháng 9/2022, UBKT Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem.

Công đoàn Hóa chất tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn năm 2020
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Công ty CP Bột giặt LIX

 

Qua báo cáo cũng như công tác kiểm tra, nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành (BCH), ghi biên bản đúng quy định. Có đơn vị duy trì đều đặn họp BCH từ cấp Công đoàn bộ phận tháng/lần. Quy chế làm việc của BTV, BCH và của UBKT đầy đủ... Công tác tài chính Công đoàn cũng được các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn. Thu nộp kinh phí, đoàn phí nghiêm túc, đầy đủ.

Công đoàn Hóa chất tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn năm 2020
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem

 

Qua đợt kiểm tra, ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đánh giá cao chất lượng các buổi làm việc, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra nói chung và của UBKT Công đoàn nói riêng. Qua công tác kiểm tra cũng đã nhắc nhở các đơn vị cần hoàn thiện các quy chế làm việc, luôn kiểm tra, giám sát cùng cấp đúng theo quy định.

Tùng Ngô