Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Với đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 18/5, tại trụ sở Công ty, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình chính trị trên thế giới khiến giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng giảm liên tục, khó lường…

Tuy nhiên, Công ty đã chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 để đáp ứng những kỳ vọng và sự quan tâm của các Cổ đông và các đối tác.

Các cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng của Đại hội
Các cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kết quả đầu tư xây dựng năm 2022; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều động ông Vũ Quang Huy đang là thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên trách; Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Văn Thời; Bầu bổ sung ông Trần Minh Tâm giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thay cho ông Trương Văn Thời; Mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 thông qua tại Đại hội như sau:

  1. Về kết quả sản xuất điện năm 2022:

-       Sản lượng điện sản xuất:

6.718

triệu kWh.

-       Tổng doanh thu:

10.566,591

tỷ đồng.

-       Tổng chi phí:

9.990,988

tỷ đồng.

-       Tổng lợi nhuận trước thuế:

575,603

tỷ đồng.

-       Tổng lợi nhuận sau thuế:

546,793

tỷ đồng.

-       Cổ tức

9,85%

vốn điều lệ.

  1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

-       Sản lượng điện sản xuất:

7.749

triệu kWh.

-       Tổng doanh thu:

13.297,590

tỷ đồng.

-       Tổng chi phí:

12.731,918

tỷ đồng.

-       Tổng lợi nhuận trước thuế:

565,672

tỷ đồng.

-       Cổ tức:

9,5%

vốn điều lệ.

 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tặng hoa chúc mừng TV Ban kiểm soát mới được bầu tại Đại hội
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tặng hoa chúc mừng thành viên Ban kiểm soát mới được bầu tại Đại hội

Với đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Mạnh Hùng