Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 10/6, sau một ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, trên tinh thần, dân chủ khách quan, Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh (Đảng bộ Sở) tổ chức thành công

Đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ Sở luôn đạt trong sạch vững mạnh (100% chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh ) đánh giá phân loại hàng năm, tất cả đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ông Đỗ Đình Hữu chúc mừng Đại hội
Đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đỗ Đình Hữu chúc mừng ghi nhận những kết quả của Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiều mục tiêu giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ tiếp theo cũng đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị. Nhiệm kỳ 2020 -2025, hàng năm Sở Công Thương Bắc Ninh phấn đấu: hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao, cán bộ đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết chỉ thị của Đảng (cán bộ, đảng viên cám kết thực hiện chương trình hành động cá nhân); mỗi chi bộ tổ chức sinh hoạt từ 2-3 chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm; 100% các chi bộ trực thuộc xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị trong công tác chuẩn bị Đại hội, tham dự, chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Đỗ Đình Hữu, nhất trí cao với văn kiện được Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh trình bày tại Hội nghị,

Theo Bí thư Đỗ Đình Hữu, Giai đoạn 2015-2020 có nhiều sự chuyển biến, thay đổi trong Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Ninh nhiều nhiệm vụ đặt ra với Ngành và Ban lãnh đạo, các cán bộ, đảng viên của Sở (Đặc biệt trong thực hiện các nhiệm vụ như: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng chức năng nhiệm vụ; Công tác xây dựng đảng; Thể hiện vai trò lãnh đạo của các đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị)

Trong thành tích phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh những năm gần đây, đặc biệt sự bứt phá của lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ có sự đóng góp, thể hiện vai trò, trách nhiệm không nhỏ của ngành Công Thương Bắc Ninh. Không chỉ làm tốt vài trò tham mưu, xây dựng đề xuất (các cấp, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành), Sở Công Thương đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình hành động quan trọng trong lĩnh vực quản lý.

bầu cử kiện toàn bộ máy
Tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Ninh tiến hành bầu cử, kiện toàn nhân sự. 

Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý

Thực tế, đoạn 2015-2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh tiếp tục phát triển quy mô, năng lực tăng lên rõ rệt, đóng góp vào tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bắc Ninh vào vị trí các tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước; công nghiệp, thương mại luôn đạt tăng trưởng cao, đóng góp tỷ trọng chủ yếu trong kinh tế địa phương; kết cấu hạ tầng thương mại dịch chuyển theo hướng văn minh, hiện đại. Năm 2020, GTSXCN của Bắc Ninh ước đạt 1.135 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân gần 40%/năm (rất cao so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đề ra là 12.17%/năm); Kim ngạch xuất khẩu tăng 1,64 lần (so với năm 2015); Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng gấp đôi (so với năm 2015)…

Ban chấp hành ra mắt
Lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Ninh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong giai đoạn này Đảng ủy Sở chỉ đạo hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng các chương trinh đề án, cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực Ngành như: Tham mưu các cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 -2025 có xét đến năm 2035; Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại”; Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh…

Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước trong 2 lĩnh vực trong tâm là công nghiệp, thương mại. Đặc biệt trong lĩnh vực Công nghiệp Sở đã tập trung tham mưu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển Cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ… giúp doanh nghiệp địa phương có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quan trọng điện lực, hóa chất…
Công tác khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn được triển khai hiệu quả góp phần giúp nhiều doanh nghiệp Bắc Ninh đổi mới cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm mới, tiết kiệm năng lượng…Hạ tầng thương mại Bắc Ninh được thúc đẩy phát triển theo hướng văn minh, hiện đại
Cùng với việc kiện toàn tổ chức, trong thời gian tiếp theo Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức trách nhiệm đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

PV