Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cần chú trọng phát triển đảng viên

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp vừa qua.

Trong năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã vượt qua khó khăn để phấn đấu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy nhà máy cũng đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021, nhà máy đã đạt được 5/6 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch (riêng chỉ tiêu về điện sản xuất không đạt).

Dự hội nghị trực tuyến từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã đạt được trong năm 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, ông Tuấn đề nghị Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, trong đó thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt của cấp ủy; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với quá trình đổi mới doanh nghiệp; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo chính trị và chuyên môn cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và có uy tín.

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai kịp thời Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế mà các Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập doàn đã chỉ ra trong những năm trước. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát để nắm vững nghiệp vụ, quy trình.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo các mục tiêu và định hướng cụ thể, phù hợp thực tiễn công tác của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đơn vị ngay từ đầu năm 2022.

Mạnh Hùng