Đề xuất quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định ban hành quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
thị truong chung khoan
Theo dự thảo, Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN

Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện báo cáo và công bố thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quy chế này áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán); Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức, cá nhân có liên quan khác

Theo dự thảo, Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (Hệ thống IDS) tại địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn.

Công ty đại chúng sử dụng tài khoản do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên Hệ thống IDS.

Công ty đại chúng phải đăng ký thông tin về người thực hiện công bố thông tin của công ty với UBCKNN. Khi có thay đổi về người thực hiện công bố thông tin, công ty phải cập nhật trên Hệ thống IDS và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Công ty đại chúng phải cập nhật các thông tin về Hồ sơ công ty đại chúng trên Hệ thống IDS ngay sau khi đăng nhập hệ thống. Khi có thay đổi về các thông tin nêu trên, công ty phải cập nhật trên Hệ thống IDS và chịu trách nhiệm về các thay đổi này.

Quy định về cập nhật hồ sơ công ty đại chúng

Sau khi nhận được tài khoản đăng nhập Hệ thống IDS từ UBCKNN, công ty đại chúng truy cập Hệ thống IDS tại địa chỉ https://ids.ssc.gov.vn và chọn mục “Hồ sơ công ty” để khai báo hoặc cập nhật hồ sơ công ty theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Công ty đại chúng có trách nhiệm cập nhật thông tin về hồ sơ công ty khi có phát sinh các thay đổi liên quan đến hồ sơ công ty. Việc cập nhật hồ sơ công ty được thực hiện đồng thời với việc gửi báo cáo công bố thông tin qua Hệ thống IDS theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Xử lý sự cố hoặc thay đổi địa chỉ hệ thống báo cáo

Trường hợp Hệ thống IDS của UBCKNN gặp sự cố hoặc thay đổi địa chỉ hệ thống báo cáo và công bố thông tin, UBCKNN thông báo cho công ty đại chúng thông qua: Hệ thống IDS hoặc Cổng thông tin điện tử của UBCKNN hoặc qua email, số điện thoại di động của người thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN.

Trường hợp Hệ thống IDS của UBCKNN gặp sự cố, công ty đại chúng gửi báo cáo bằng văn bản (ngoài phong bì ghi rõ: Tài liệu báo cáo công bố thông tin) hoặc file điện tử có chữ ký số đến địa chỉ nêu tại khoản 2 Điều 20 Quy chế này. Trong trường hợp này, thời gian nhận thông tin công bố bằng văn bản được xác định theo dấu bưu điện; thời gian nhận thông tin công bố qua email được xác định theo thời gian nhận được email hiển thị trên phần mềm nhận thư.

Sau khi sự cố được khắc phục, UBCKNN thông báo theo các hình thức nêu tại khoản 1 Điều này ngay trong ngày làm việc và công ty đại chúng gửi lại báo cáo điện tử qua Hệ thống IDS.

cong bo thong tin chung khoan
Công ty đại chúng chỉ được cấp duy nhất một tài khoản truy cập Hệ thống IDS

Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản

Công ty đại chúng chỉ được cấp duy nhất một tài khoản truy cập Hệ thống IDS bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu; Công ty đại chúng phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và bảo mật tài khoản được cấp.

Công ty đại chúng sử dụng Hệ thống IDS phải thay đổi mật khẩu của tài khoản tại lần đầu tiên đăng nhập và tối thiểu ba (03) tháng một lần phải thay đổi mật khẩu; Mật khẩu tài khoản phải được đặt ở mức “mật khẩu phức tạp”.

Trong trường hợp phát hiện nguy cơ lộ thông tin về tài khoản và mật khẩu sử dụng, công ty đại chúng báo cáo ngay về UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) qua email (file gửi có chữ ký số)/fax và/hoặc công văn. UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) sẽ khóa tài khoản sử dụng ngay sau khi nhận được báo cáo của công ty đại chúng. UBCKNN (Cục Công nghệ thông tin) cấp lại tài khoản sử dụng cho công ty đại chúng (qua email công ty đã đăng ký) trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của công ty đại chúng.

Thông tin báo cáo và công bố qua Hệ thống IDS

Các thông tin báo cáo và công bố qua Hệ thống IDS bao gồm:

Báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và công bố thông tin khác quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo và công bố thông tin liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Trách nhiệm của công ty đại chúng

Công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin và thời hạn được công bố.

Trường hợp công ty đại chúng không đăng ký Hệ thống IDS hoặc không sử dụng Hệ thống IDS sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xuân An