Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tại Nghị định số 9/2018/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Nghị định, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn lập cơ sở bán lẻ thứ nhất tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: 1- Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ; 2- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên; 3- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thì phải đáp ứng yêu cầu sau: a- Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì phải đáp ứng các điều kiện quy định 1,2,3 trên; b- Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì phải đáp ứng các điều kiện 1,2,3 quy định trên và đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) theo quy định.
Nghị định nêu rõ trường hợp phải thực hiện ENT là: Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Tiêu chí ENT

Nghị định quy định rõ tiêu chí ENT gồm:

1- Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

2- Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

3- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

4- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

5- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: Tạo việc làm cho lao động trong nước; đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.