Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163.000, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.
san xuat cong nghiep
Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2022 cho thấy, doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 với 82,6% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý III/2022.

Ngoài ra, 38,6% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II/2022; 36% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Về khối lượng sản xuất, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III tăng so với quý II năm 2022; 35,3% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 25,6% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm.

Về đơn đặt hàng, có 35% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III cao hơn quý II năm 2022; 39% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 26% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III so với quý II năm 2022, có 26,9% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,1% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 28% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Riêng trong tháng 9, cả nước có 11.466 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 136.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 61.900, tăng 194,1% về số doanh nghiệp, tăng 117,9% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.

9 tháng qua, cả nước có 112.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 758.100, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký và tăng 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.635,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.700 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3.908,2 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 50.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 56,1% so với 9 tháng năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 163.300, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

 

Thanh An