[eMagazine] Ngành Công Thương Đồng Tháp thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn và linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Công Thương Đồng Tháp đã tham mưu với lãnh đạo Tỉnh và triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.