EVN cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3; hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2; trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Phát điện 1.

Vừa qua tại Hà Nội, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp phiên thứ nhất - năm 2021.

EVN cho biết, thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2017, về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020, EVN đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực và 3 Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn. Ngày 19/3/2020, HĐTV EVN cũng đã ban hành Chỉ thị số 1646/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2020 của EVN (Chỉ thị 1646).

Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3; hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2; trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Phát điện 1.

EVN cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 3 công ty cổ phần gồm: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, Phong điện Thuận Bình và Công ty Tài chính CP Điện lực.

EVN cũng đã báo cáo, giải trình đối với Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN. Hiện nay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang lập báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập đoàn cũng đã thực hiện tách bạch về chi phí khâu phân phối điện và kinh doanh bán lẻ; tách bạch về tổ chức khâu dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành lưới điện phân phối.

Song song đó, EVN cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn; triển khai các đề án, dự án thành phần trong Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất kinh doanh” theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị hạ tầng số, dữ liệu đang dần hoàn thiện, là cơ sở để đưa các ứng dụng của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động trong các năm tiếp theo.

Hoàn thành các nhiệm vụ về đào tạo trong Đề án quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030; thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo chuyên gia, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý theo kế hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến trong Tập đoàn.

 

PV