Gần 273 triệu USD cho phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế tài chính của Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF).


Theo đó, toàn bộ số vốn vay ADB/AIF (272,7 triệu USD) thực hiện theo cơ chế Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vay lại toàn bộ theo đúng với điều kiện vay của ADB và AIF cộng thêm phí cho vay lại của Chính phủ.

Thời gian vay lại bằng thời gian vay ADB và AIF là 20 năm, trong đó thời gian ân hạn đến 15 tháng 3 năm 2020; phí cho vay lại của Chính phủ là 0,25%/năm.

Về vốn đối ứng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cân đối và bố trí 100% vốn đối ứng của Dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ký với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Hiệp định vay phụ của Dự án phù hợp với các Hiệp định Vay ký với ADB và theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo lãnh cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và cam kết trả nợ trong trường hợp Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện trả nợ theo Hiệp định vay phụ và quy định hiện hành./.