Hải quan tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, than

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và các cục hải quan địa phương tăng cường nắm tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển.
ảnh
Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) khám xét tàu chở dầu D.O không hóa đơn chứng từ tháng 4/2021

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tăng cường quản lý nhập khẩu than, dầu tại Công văn số 3211/VPCP-KTTH ngày 19/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 20/BCĐ389-VPTT ngày 25/11/2021 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Công văn số 65/BCĐ389-TCHQ ngày 23/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có công văn số 512/TCHQ-ĐTCBL ngày 18/2/2022 yêu cầu các cục hải quan địa phương và Cục Điều tra chống buôn lậu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức quán triệt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát Hải quan và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển. Trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu (biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường và chính quyền các địa phương biên giới).

Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với mặt hàng xăng dầu, than diễn ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý, phụ trách mà không đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, xăng dầu, than đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển. 

Giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu cho Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 65/BCĐ389-TCHQ ngày 23/12/2021. Đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong việc biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, than.

Minh Huế