Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có khoản thu nhập từ tiền lương và tiền công trong ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định.
quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trường hợp người lao động có tiền lương thấp hơn 11 triệu đồng/tháng sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các quy định sửa đổi, hướng dẫn liên quan, số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công sẽ được tính trên thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất (1)

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ (2)

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - (Các khoản thu nhập được miễn thuế + Các khoản thu nhập không chịu thuế)

(1) Biểu thuế thu nhập cá nhân hiện hành

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 3

(2) Các khoản giảm trừ gồm:

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế với mức là 11 triệu đồng/tháng; Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc của người nộp thuế với mức là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng, gồm: con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động; các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định như con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

- Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Như vậy, có thể viết lại công thức tính số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công nêu trên như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (Thu nhập chịu thuế - 11 triệu đồng - [4,4 triệu đồng x Số người phụ thuộc] - Các khoản bảo hiểm bắt buộc - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) - Đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) - Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo) x Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản và dễ thực hiện như trên sẽ giúp người nộp thuế biết được mức thuế mình cần phải nộp là bao nhiêu.

Ngọc Châm