[Inforgraphic] Nhập khẩu tạo nguồn hàng cho sản xuất, xuất khẩu

Trong giai đoạn 2016 – 2020, nhóm hàng cần nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc, thiết bị và công nghệ cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Tỷ trọng của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tiếp tục giảm và được giữ dưới 10% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nhập khẩu

PV