[Inforgraphic] Xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020 đã tăng trưởng vượt bậc từ 176,6 tỷ USD trong năm 2016 lên mức 281,5 tỷ USD trong năm 2020 với tốc độ tăng trưởng đạt 11,8%/năm. Đồng thời, cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dần theo hướng tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, công nghiệp và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, đa dạng hoá.