Khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều 5/10, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc Phiên thứ nhất với sự góp mặt của 400 đại biểu.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 5 - 6/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tham dự Đại hội lần này có 400 đại biểu chính thức, là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Công Thương trong cả nước.

Công đoàn Công Thương
Đoàn chủ tịch Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương. Đại hội diễn ra trong bối cảnh công nhân, viên chức, lao động cả nước đang hăng hái thi đua, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Công Thương
Ông Lê Việt Long, Chánh thanh tra Bộ Công Thương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Trong phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ bao gồm các hoạt động: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết công nhận tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam;

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Công Thương
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Cũng trong phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chia tổ và tổ chức thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội; thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự giới thiệu bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo kết quả thảo luận của các tổ tại Đại hội; thông qua Đề án nhân sự;

Biểu quyết về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua Đề án nhân sự; biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Công Thương

Thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội

Ngọc Châm