Lưu ý về hồ sơ, thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 969/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, một số lưu ý về hồ sơ, thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu như sau:

Về hồ sơ miễn thuế: Theo khoản 4 Điều 80 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 06/2021/TT-BTC. Tuy nhiên, không áp dụng hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với các trường hợp sau đây:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

- Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 23 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 15, điểm a khoản 16 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;

- Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

Về thủ tục miễn thuế: Trong thời gian chờ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các đơn vị thực hiện thủ tục miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ 8/3/2021.

PV