Mực nước hồ thủy điện ngày 2/12: Mực nước hồ thủy điện tại Trung Bộ liên tục tăng nhanh

Báo cáo ngày 3/12 cho thấy, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ trong ngày 2/12 cao, tăng nhanh. Các hồ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hạ lưu.
Các hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đang vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hạ lưu
Các hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đang vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hạ lưu

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ ngày 2/12/2023 thấp, tăng nhẹ so với ngày 1/12; khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, giảm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ; khu vực Tây Nguyên thấp, dao động nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ cao, tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ cao, tăng nhanh; khu vực Tây Nguyên cao, dao động nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hạ lưu, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Hương Điền, Bình Điền, Đak Đrinh, Sông Hinh, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Quảng Trị, Thượng Kon Tum; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ tăng.

Theo dõi thông tin cập nhật về các hồ thủy điện trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày 1/12: Lai Châu: 617 m3/s; Sơn La: 250 m3/s; Hòa Bình: 514 m3/s; Thác Bà: 121 m3/s; Tuyên Quang: 111 m3/s; Bản Chát: 20 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 2/12 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 2/12 so với ngày 1/12 (m) Mực nước hồ ngày 2/12 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Lai Châu 294,83 265 -0,06 +29,83 Mực nước dâng bình thường: 295 m
Hồ Sơn La 214,9 175 +0,03 +39,9 Mực nước dâng bình thường: 215 m
Hồ Hòa Bình 116,74 80 +0,03 +36,74 Mực nước tối thiểu: 112,9 m
Hồ Thác Bà 56,36 46 0 +10,36 Mực nước tối thiểu: 54,9 m
Hồ Tuyên Quang 119,88 90 +0,04 +29,88 Mực nước tối thiểu: 109,6 m
Hồ Bản Chát 474,89 431 +0,03 +43,89 Mực nước dâng bình thường: 475 m

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ giảm so với ngày 1/12: Trung Sơn: 100 m3/s; Bản Vẽ: 94 m3/s; Hủa Na: 57 m3/s; Bình Điền: 512 m3/s (xả tràn 175 m3/s); Hương Điền: 1.187 m3/s (xả tràn 1.002 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 2/12 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 2/12 so với ngày 1/12 (m) Mực nước hồ ngày 2/12 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Trung Sơn 159,26 150 +0,2 +9,26 Mực nước trước lũ: 160 m
Hồ Bản Vẽ 199,74 155 -0,04 +44,74 Mực nước trước lũ: 197,5 - 200 m
Hồ Hủa Na 238,76 215 +0,1 +23,76 Mực nước trước lũ: 240 m
Hồ Bình Điền 84,69 53 +2,12 +31,69 Mực nước trước lũ: 80,6 m
Hồ Hương Điền 58 46 0 +12 Mực nước trước lũ: 56 m

 

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày 1/12: Hồ Thác Mơ: 81 m3/s; Hồ Trị An: 260 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 2/12 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 2/12 so với ngày 1/12 (m) Mực nước hồ ngày 2/12 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Thác Mơ 217,92 198 +0,02 +19,92  Mực nước trước lũ: 217 - 218 m
Hồ Trị An 61,6 50 +0,04 +11,6  Mực nước trước lũ: 61,5 - 62,0 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 1/12: Hồ A Vương: 109 m3/s; Hồ Đăkđrink: 136 m3/s (xả tràn 85 m3/s); Hồ Sông Bung 2: 39 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 304 m3/s (xả tràn 57 m3/s); Hồ Đăk Mi 4: 287 m3/s (xả tràn 124 m3/s); Hồ Sông Tranh 2: 482 m3/s (xả tràn 171 m3/s); Hồ Sông Ba Hạ: 480 m3/s; Hồ Sông Hinh: 956 m3/s (xả tràn 900 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 2/12 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 2/12 so với ngày 1/12 (m) Mực nước hồ ngày 2/12 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ A Vương 378,65 340 +0,29 +38,65 Mực nước trước lũ: 377 - 380 m
Hồ Đăkđrink 409,97 375 +0,02 +34,97 Mực nước trước lũ: 405 m
Hồ Sông Bung 2 602,58 565 +1,18 +37,58 Mực nước trước lũ: 600 m
Hồ Sông Bung 4 220,77 205 +0,82 +15,77 Mực nước trước lũ: 218,5 - 222,5 m
Hồ Đak Mi 4 257,97 240 +0,97 +17,97 Mực nước trước lũ: 255 m
Hồ Sông Tranh 2 174,93 140 +0,94 +34,93 Mực nước trước lũ: 173 - 175 m
Hồ Sông Ba Hạ 104,06 101 +0,34 +3,06 Mực nước trước lũ: 103 m
Hồ Sông Hinh 208,99 196 +0,01 +12,99 Mực nước trước lũ: 207 m

 

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày 1/12: Hồ Buôn Kuốp: 243 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 171 m3; Hồ Đại Ninh: 88 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 52 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 15 m3/s;  Hồ Ialy: 330 m3/s; Hồ Pleikrông: 200 m3/s; Hồ Sê San 4: 239 m3/s;  Hồ Thượng Kon Tum: 56 m3/s (xả tràn 29 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 2/12 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 2/12 so với ngày 1/12 (m) Mực nước hồ ngày 2/12 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Buôn Kuốp 411,43 409 +0,15 +2,43 Mực nước dâng bình thường: 412 m
Hồ Buôn Tua Srah 487,32 465 -0,04 +22,32 Mực nước trước lũ: 487 - 487,5 m
Hồ Đại Ninh 879,93 860 +0,04 +19,93 Mực nước trước lũ: 878,0 - 880,0 m
Hồ Hàm Thuận 605 575 0 +30 Mực nước trước lũ: 604,0 - 605,0 m
Hồ Đồng Nai 3 589,92 570 -0,01 +19,92 Mực nước trước lũ: 589 - 590,0 m
Hồ Ialy 514,27 490 +0,14 +24,27 Mực nước trước lũ: 514,2 m
Hồ Pleikrông 569,78 537 0 +32,78 Mực nước trước lũ: 569,5 m
Hồ Sê San 4 214,48 210 -0,13 +4,48 Mực nước trước lũ: 214,5 m
Hồ Thượng Kon Tum 1160 1.138 0 +22 Mực nước trước lũ: 1.157 m

 

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 2/12, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 745,9 triệu kWh, gảm 36,1 triệu kWh so với ngày 1/12. Trong đó, thủy điện đạt 206,2 triệu kWh, giảm 11,7 triệu kWh; nhiệt điện than 354,1 triệu kWh, tăng 3,1 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 52,4 triệu kWh, giảm 0,5 triệu kWh; điện gió 82,4 triệu kWh, giảm 1,5 triệu kWh; điện mặt trời 41,8 triệu kWh, giảm 20 triệu kWh; nhập khẩu điện 6 triệu kWh, giảm 5,5 triệu kWh; nguồn khác 3 triệu kWh, tương đương so với ngày 1/12.

Công suất lớn nhất trong ngày 2/12 đạt 37.235,6 MW (lúc 17h30).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,

Thy Thảo