Nguyên tắc xử lý người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao

Trường hợp người nộp thuế qua đánh giá phân loại hồ sơ khai thuế rủi ro cao nhưng khi thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế 02 kỳ khai thuế trước không phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về thuế sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích, đánh giá rủi ro sau thời hạn 06 tháng kể từ khi có kết quả kiểm tra.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-TCT ngày 26/01/2024 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

người nộp thuế
Trường hợp cơ quan thuế có thông tin tin cậy xác định người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao thì cơ quan thuế lựa chọn bổ sung vào kế hoạch kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc xử lý danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao

Quyết định nêu rõ xử lý danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế dựa trên các nguyên tắc chung: Lãnh đạo bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế căn cứ danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao thực hiện phân công công chức trực tiếp xử lý hồ sơ để kiểm tra. Căn cứ trên danh sách được phân công, công chức thuế thực hiện rà soát, kiểm tra các nội dung theo kết quả phân tích của từng chỉ số tiêu chí.

Trường hợp người nộp thuế qua đánh giá phân loại thuộc danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao nhưng khi thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế hai (02) kỳ khai thuế trước không phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về thuế sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích, đánh giá rủi ro sau thời hạn sáu (06) tháng kể từ khi có kết quả kiểm tra.

Trường hợp cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế có thông tin tin cậy làm giảm mức độ rủi ro của người nộp thuế tới mức thấp hoặc có cơ sở cho rằng mức độ rủi ro hồ sơ khai thuế của người nộp thuế là thấp thì cơ quan thuế quyết định không lựa chọn người nộp thuế đó để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế có thông tin tin cậy xác định người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao thì cơ quan thuế lựa chọn bổ sung vào kế hoạch kiểm tra.

Cách thức xử lý

Sau khi thực hiện rà soát, loại trừ các rủi ro đã rõ nguyên nhân, đã được giải trình tại các tháng/quý/năm trước đó, bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế sẽ trình Lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao cần kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Trên cơ sở danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao đã được Lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt, bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế chuyển bộ phận quản lý rủi ro nhập lý do bổ sung hoặc loại trừ hồ sơ khai thuế rủi ro cao vào ứng dụng quản lý rủi ro theo mẫu số 02-KTTB/QTr-QLRR chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo.

Ứng dụng quản lý rủi ro hỗ trợ tự động cập nhật lại Danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao theo mẫu số 03-KTTB/QTr-QLRR.

Căn cứ danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao cần kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, Lãnh đạo cơ quan thuế (có thể ủy quyền cho trưởng bộ phận quản lý rủi ro) phê duyệt trên ứng dụng quản lý rủi ro để chuyển sang hệ thống hỗ trợ thanh tra - kiểm tra thuế. Bộ phận Thanh tra - Kiểm tra thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Quy trình Kiểm tra thuế hiện hành.

Quyết định số 98/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 26/01/2024.

Hoàng Phương