Petrolimex: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất qua SAP-ERP

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa triển khai Tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất của Petrolimex trên hệ thống SAP - ERP thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của 430 học viên từ các đơn vị thành viên Petrolimex tại gần 80 điểm cầu.

Mục tiêu tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất trong toàn hệ thống Petrolimex tuân thủ Luật đất đai, Luật quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan; đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

HĐQT Petrolimex đã ban hành Quyết định số 400/PLX-QĐ-HĐQT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tập đoàn (gọi tắt là BCĐ 167) do UV HĐQT - PTGĐ Nguyễn Thanh Sơn làm trưởng BCĐ và Chủ tịch/Chủ tịch kiêm giám đốc các Công ty Xăng dầu thành viên của Tập đoàn là thành viên BCĐ 167.

Ngày 23/7/2020, Tổng Giám đốc Petrolimex đã phê quyệt giải pháp ứng dụng quản lý tài nguyên đất trên hệ thống ERP-SAP giai đoạn 1 làm cơ sở để các Công ty Xăng dầu thành viên (Công ty) triển khai ứng dụng nhập liệu và khai thác nguồn dữ liệu hữu ích này.

Đây được coi là chủ trương phù hợp, thiết thực, giúp Tập đoàn và các Công ty quản trị, lập báo cáo và cung cấp các thông tin cho các Cơ quan quản lý Nhà nước theo yêu cầu, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các Công ty tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện, phát huy được được đúng tính năng của hệ thống, phục vụ hiệu quả công tác quản trị nhà, đất nói riêng và công tác quản trị nói chung.

Ngọc Tú