Phát triển thị trường khoa học - công nghệ theo nhu cầu thị trường

Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN được quan tâm với nhiều đổi mới theo hướng bám sát nhu cầu của thị trường. Sàn giao dịch thông tin công nghệ được khai trương, đánh dấu thành công bước đầu của mô hình hợp tác công - tư trong thúc đẩy thị trường công nghệ.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo là đòi hỏi tất yếu nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu cộng đồng khoa học và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê KH&CN tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tương đối đầy đủ và hoàn thiện đã giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn.

Trong đó, thông tin KH&CN, đặc biệt là thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghiên cứu tiếp tục được chú trọng nâng cao cả về chất lượng, nội dung và hình thức, gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của xã hội, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Nguồn lực thông tin tiếp tục được chú trọng phát triển, số lượng, chủng loại sách, tạp chí, các cơ sở dữ liệu về KH&CN trong và ngoài nước được tăng cường, cập nhật, xử lý để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác hoạch định chiến lược, chính sách cũng như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Cùng với đó, công tác thống kê KH&CN ngày càng chuyên nghiệp, việc xử lý, tổng hợp số liệu từ các cuộc điều tra thống kê cũng như từ báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp được thực hiện nhanh chóng, chính xác thông qua các phần mềm chuyên ngành. Hạ tầng thông tin KH&CN được đẩy mạnh phát triển, đã thực sự làm nền tảng trực tiếp cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và hoạt động thông tin KH&CN.

Một điểm nhấn là hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN được quan tâm với nhiều đổi mới theo hướng bám sát nhu cầu của thị trường. Sàn giao dịch thông tin công nghệ được khai trương, đánh dấu thành công bước đầu của mô hình hợp tác công - tư trong thúc đẩy thị trường công nghệ.

Bên cạnh mặt tích cực, hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN chưa đạt được kết quả như mong muốn do chưa có được đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kỹ năng tư vấn hỗ trợ kết nối cung cầu chuyển giao công nghệ, chưa thiết lập được cơ chế thuê chuyên gia công nghệ để góp phần đẩy mạnh hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN còn gặp khó khăn trong việc thu thập đầy đủ các dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN cũng như việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ các đơn vị khác trong Bộ KH&CN vào Cơ sở dữ liệu KH&CN quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của thông tin KH, CN và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Theo thứ trưởng Lê Xuân Định  “Thông tin là thành tố quan trọng dẫn dắt mọi hoạt động và liên kết các hoạt động trong hệ thống KH, CN và đổi mới sáng tạo. Do vậy, hoạt động thông tin cần đổi mới đồng bộ với hệ thống, cân bằng thông tin phục vụ các viện, trường với thông tin phục vụ doanh nghiệp; xây dựng hệ thống "mở" trong hoạt động thông tin để tăng cường sự tham gia của cộng đồng KH&CN vào nền tảng thông tin KH, CN và đổi mới sáng tạo.

Để phát huy vai trò của của thông tin KH&CN, cần khai thác tối ưu các nguồn lực con người và vật chất để phục vụ hiệu quả hoạt động này; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục trong đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN, tra cứu thông tin; số hóa hoạt động thông tin để hệ thống hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đồng thời tích hợp việc quản lý thông tin KH&CN với hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tính liên thông các hoạt động trong hệ thống, phục vụ công tác quản lý KH,CN và đổi mới sáng tạo.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Thông tin KH&CN năm 2022

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động thông tin và thống kê KH&CN; Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy mới được ban hành và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thông tin, thống kê KH&CN;

- Dự kiến xây dựng 2 Thông tư;

- Triển khai thực hiện Thông tư “Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN” sau khi được ban hành;

- Tăng cường hoạt động hướng dẫn, phối hợp công tác với các tổ chức đầu mối thông tin, thống kê KH&CN của các bộ, ngành, địa phương.

Bắc Hà