Phát triển thương mại miền núi, hải đảo: Một kế hoạch tổng thể, công phu

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”, ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đánh giá, Báo cáo tình hình “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” do Bộ Công Thương trình bày là một kế hoạch tổng thể, công phu.
Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại Diễn đàn phát triển thương mại miền núi, hải đảo
Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại Diễn đàn phát triển thương mại miền núi, hải đảo

 

Phát triển thương mại miền núi, hải đảo: Triển khai kịp thời

Trước hết, Phó Chủ nhiệm Y Thông đánh giá cao Bộ Công Thương đã kịp thời lên kế hoạch, tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện triển khai Quyết định 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương triển khai thành công Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ nhiệm Y Thông dẫn chứng, 5 năm gần đây đã chứng kiến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo từng bước thay đổi, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư đáng kể. Sản xuất một số vùng đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước, tỷ lệ hộ nghèo các vùng khó khăn đã giảm, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội đều có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Không chỉ phát triển thương mại, Bộ Công Thương còn thực hiện nhiều Chương trình hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử,… tại khu vực này.

Qua Báo cáo tình hình “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” do Bộ Công Thương trình bày, chúng tôi nhận thấy, đây là kế hoạch tổng thể, công phu, thể hiện quyết tâm và bước đi phù hợp, với tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, ủy ban, các địa phương, doanh nghiệp, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Quyết định 1162/QĐ-TTg trong thời gian tới.

Phát triển thương mại miền núi, hải đảo là trọng tâm trong các phiên thảo luận tại Diễn đàn
Phát triển thương mại miền núi, hải đảo là trọng tâm trong các phiên thảo luận tại Diễn đàn

 

Đồng hành cùng Bộ Công Thương

Phó Chủ nhiệm Y Thông cho biết, Ủy ban Dân tộc là cơ quan thuộc Chính phủ. Với chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, những năm qua, Ủy ban đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách đầu tư, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Gần đây nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Quyết định 1719 gồm 10 dự án thành phần được xây dựng trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung, tích hợp nhiều chính sách, chương trình, dự án; tập trung thống nhất các nguồn lực; phân công rõ cơ quan, đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm chính tham mưu cho Chính phủ trong việc quản lý, chỉ đạo; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trong triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đến năm 2021, đã có 48 chính sách dân tộc còn hiệu lực được tiếp tục thực hiện, 27 chính sách được tích hợp vào Chương trình.

Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và tập trung thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên đến năm 2025 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Dân tộc tin tưởng rằng việc đồng hành cùng với Bộ Công Thương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cũng chính là thêm một bước, thêm một cách thức lan tỏa sâu rộng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Công Thương cũng như các Bộ, ngành, địa phương khác.

Đông Hà