PVEP: Hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm 2023 cùng nhiều thành tích ấn tượng khác.

Trong 6 tháng đầu năm, PVEP đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tình hình an ninh, an toàn tại văn phòng PVEP và các đơn vị/dự án, cũng như các công trình dầu khí được duy trì, đảm bảo tốt; không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến vi phạm các công trình dầu khí.

Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng
Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng

Ngay từ đầu năm, PVEP đã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung công tác thăm dò trong nước với mục tiêu bám sát kế hoạch gia tăng trữ lượng (GTTL) năm 2023 cao hơn dự kiến trong Kế hoạch 5 năm được duyệt, tiệm cận với kế hoạch GTTL của cả giai đoạn. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ các dự án phát triển để đưa các mỏ vào khai thác theo Kế hoạch phát triển mỏ 5 năm được duyệt, đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả các mỏ dầu khí hiện có đồng thời triển khai công việc đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Tập đoàn giao, với những nỗ lực chung của Petrovietnam, PVEP, Người điều hành và các đối tác, cùng với sự sát sao và hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác mỏ, PVEP đã chủ động sớm triển khai các giải pháp tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng, từ đó hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,84 triệu tấn, trong đó toàn đề án: 3,66 triệu tấn quy dầu), đạt 114% kế hoạch Tập đoàn và 100% kế hoạch quản trị năm 2023.

Cụ thể, sản lượng dầu và condensate trong 6 tháng đầu năm là 1,23 triệu tấn (toàn dự án: 2,41 triệu tấn), vượt 10% kế hoạch Tập đoàn giao và 100% kế hoạch quản trị. Các mỏ hoàn thành kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3CAA & 46 CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), HSĐ-HST (Lô 15-2/01), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b).

Sản lượng khí bán trong 6 tháng đầu năm là 613 triệu m3 (toàn dự án: 1.248 triệu m3); đạt 124% kế hoạch 6 tháng và 100% kế hoạch quản trị. Sản lượng khai thác dầu/condensate 6 tháng đầu năm cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn, cũng như tối ưu khai thác các giếng giúp lưu lượng duy trì ổn định cao hơn dự kiến. Thực hiện sớm chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho một số giếng nhằm tăng sản lượng; đồng thời tối ưu khoảng bắn vỉa đưa 9 giếng mới vào khai thác cùng một số biện pháp kỹ thuật khác.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 6 tháng đầu năm gồm cụm mỏ: Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), RĐ-PĐ (Lô 15-2), CNV (Lô 09-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Lô PM3CAA.

Gia tăng trữ lượng trong 6 tháng đầu năm đạt 2,20 triệu tấn quy dầu từ giếng Bunga Lavatera-1 (Lô PM3CAA) và DHN-4XP (Lô 05-1a). Mới đây nhất, ngày 8/6/2023, PVEP POC đã thử vỉa thành công giếng Đại Hùng Nam-4X Lô 05-1(a) với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày. Với lưu lượng như vậy, một lần nữa khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và người điều hành tiếp tục tập trung thực hiện các công việc phát triển mỏ tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05-1a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B&48/95 và 52/97, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/MOM (Lô 433a&416b). Bên cạnh đó, PVEP triển khai nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí; đồng thời nghiên cứu Chiến lược phát triển khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ.

PVEP cũng tích cực triển khai công tác phát triển tại các dự án trọng điểm như tiếp tục thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công chế tạo chân đế, topside WHP-DH1 dự án Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a); thiết kế chi tiết, mua sắm, khởi công chế tạo chân đế CPP-KNT Lô 09-2/09; triển khai đấu thầu gói EPCIC, gói Compressor package, tiếp tục đàm phán GSPA Sư Tử Trắng pha 2B cùng một số công việc liên quan đến các dự án đầu tư trọng điểm…

Cùng với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính trong 6 tháng đầu năm. Tổng doanh thu phần PVEP ước tính 19.263 tỷ đồng (Toàn đề án: 39.980 tỷ đồng), đạt 133% kế hoạch 6 tháng và 68% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng là 8.127 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 5.460 tỷ đồng (toàn đề án: 15.124 tỷ đồng), đạt 138% kế hoạch 6 tháng và 70% kế hoạch năm.

Trong những tháng cuối năm, PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong cả năm 2023. Theo đó tập trung duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu sản lượng khai thác. Kế hoạch sản lượng khai thác theo mục tiêu quản trị của PVEP trong 6 tháng cuối năm 2023 là ~ 1,80 triệu tấn quy dầu, trong đó, dầu và condensate là 1,22 triệu tấn; khí xuất là 575 triệu m3.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, PVEP sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp về tìm kiếm thăm dò - phát triển khai thác, đẩy nhanh công tác phát triển mỏ tại các dự án trọng điểm. Đồng thời, quán triệt các dự án do PVEP điều hành và dự án điều hành chung phải có kế hoạch chi tiết các công việc cần thiết triển khai của dự án để kiểm soát và ứng phó với tình hình dịch bệnh; xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch trong chuẩn bị thi công, phương án thi công khoan tại các dự án, trong đó chú trọng kế hoạch huy động giàn, mua sắm vật tư… một cách khoa học để không bị động và có cơ hội đạt được chi phí thấp, tiết giảm chi phí hiệu quả, hợp lý. Đối với các giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư dài hạn, chiến lược, PVEP sẽ tập trung đánh giá danh mục đầu tư, mỏ nhỏ cận biên, chuẩn bị chiến lược, phương hướng đầu tư của PVEP với từng dự án cụ thể tương ứng theo quy định Luật Dầu khí 2022. Xây dựng Bộ tiêu chí quyết định đầu tư các dự án dầu khí và ngoài dầu khí của PVEP. Chủ động xây dựng các quy định nội bộ phù hợp với Luật Dầu khí mới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và các văn bản dưới Luật. Đối với các giải pháp tài chính, PVEP sẽ triển khai thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm để tranh thủ thị trường vốn tốt cùng với việc tối ưu các hợp đồng tín dụng hiện có, cân đối với khả năng huy động vốn các kỳ hạn khác nhau.

 

Phan Nho