Sửa đổi quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Theo đó, dự thảo Thông tư bãi bỏ Mục 2 Phần I có nội dung: "Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch, Sở Du lịch Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Thương mại) nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (sau đây gọi tắt là cơ quan đăng ký) trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

Các thương nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP dự kiến nhượng quyền trong nước thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Thương mại nơi thương nhân đặt trụ sở chính."

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại đã bãi bỏ thủ tục đăng ký đối với nhượng quyền trong nước. Vì vậy, nội dung trên được bãi bỏ.

Dự thảo Thông tư cũng bãi bỏ khoản d Mục 3 Phần I có nội dung: "Thu, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính." Lý do phí, lệ phí áp dụng đối với hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại không có trong Danh mục các loại phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật phí, lệ phí.

nhượng quyền thương mại
Hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước đã được bỏ thủ tục đăng ký

Nhằm bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, dự thảo Thông tư sửa đổi Mục 6 Phần II như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu S1 và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu TB-3A tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4A tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

Cơ quan đăng ký ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn như sau:

- Mã số hình thức nhượng quyền: NQV là nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam

- Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

- Các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi Phần IV về xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Theo đó, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xoá trong những trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố công khai việc xoá đăng ký theo mẫu TB-6A Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương căn cứ quy định pháp luật tổ chức thực hiện việc tiếp nhận báo cáo và quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân trên địa bàn, theo thẩm quyền.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ đề xuất sửa các quy định trên nhằm bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - hoạt động đã được bỏ thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 dẫn trên.

Ngọc Châm