Thành phần tham dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ban tổ chức trung ương hướng dẫn một số nội dung của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Học sinh các dân tộc trong tỉnh chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quanglần thứ XVI
Học sinh các dân tộc chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành phần tham dự

Ban thường vụ cấp ủy các cấp lựa chọn hình thức tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cho phù hợp với tình hình của đơn vị

Đảng bộ tỉnh, TP. Trực thuộc TW

Thành phần gồm: Cấp ủy viên, ủy viên Ban thường vụ cấp ủy và ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; Trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội; Bí thư Ban cán sự Đảng; đảng đoàn và lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng ban tổ chức cấp ủy, trưởng phòng nội vụ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương

Đảng bộ quân đội, công an, khối các cơ quan TW, khối các doanh nghiệp TW

Thành phần tham dự Hội nghị do Ban thường vụ cấp ủy các Đảng bộ quy định cho phù hợp với tình hình, điều kiện và yêu cầu cụ thể của đơn vị

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2015-2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

Cấp huyện, cấp xã

Cách triệu tập thành phần tham dự Hội nghị như cách triệu tập thành phần ở cấp tỉnh và do Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp hướng dẫn cụ thể

Căn cứ vào tình hình, điều kiện và yêu cầu cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương có thể mở rộng thêm thành phần tham dự Hội nghị, ngoài thành phần đã quy định nêu trên

Nội dung quán triệt

Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 của Bộ chính trị và các phụ lục kèm theo; Quy chế bầu cử trong Đảng; bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Kế hoạch tổ chức Đại hội của cấp mình; Hướng dẫn này và các nội dung liên quan.

Các cấp ủy các cấp tổ chức Hội nghị quán triệt không quá 1 ngày , hoàn thành trước tháng 12/2019.

Hòa Lạc