Thợ lò làm việc tối đa 8 giờ/ca

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý Thông tư về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò.

Theo dự thảo, người lao động làm việc thường xuyên theo ca làm việc tối đa 8 giờ. Thời giờ làm việc của người lao động làm việc thường xuyên theo ca đối với các công việc trong hầm lò được tính từ thời điểm người lao động có mặt tại cửa công trình khai thác mỏ hầm lò để vào hầm lò làm việc (bao gồm cả thời gian giao ca, nhận ca, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật trong hầm lò).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc của các công việc trong hầm lò vào Nội quy lao động và thông báo cho người lao động biết và thực hiện.

Thời gian làm việc ngoài ca được tính là thời gian làm thêm giờ. Việc làm thêm giờ phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 107 và 108 Bộ luật Lao động.

Người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Người lao động làm việc theo ca theo quy định được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Người lao động được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động. Người lao động được bố trí nghỉ Lễ, Tết; nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương phù hợp với quy định pháp luật về lao động.

Thông tư nêu rõ, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này và các chế độ có liên quan.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp liên doanh, liên kết thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm và báo cáo đột xuất trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò.

Đối tượng áp dụng

- Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, khoáng sản bằng phương pháp hầm lò.

- Người lao động làm việc tại các công trình khai thác mỏ hầm lò.

- Người lao động làm việc tại các mỏ hầm lò nhưng không làm các công việc trong hầm lò không áp dụng quy định tại Thông tư này.

Hoàng Hà