Thông tư số 49/2009/TT-BTC ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thông tư số 49/2009/TT-BTC và Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

Thông tư số 49/2009/TT-BTC ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

 

Tệp đính kèm

TT49BTC.DOC

 

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tệp đính kèm

ND138CP.DOC