Tissue Sông Đuống: Hiệu quả từ dân vận khéo trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 – 15/10/2020) do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức cuối tháng 9 vừa qua, Đảng bộ và Giám đốc Công ty Giấy Tissue Sông Đuống (Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam) vinh dự được nhận bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020.

Sự kiện nhằm biểu dương điển hình Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020" Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tuyên dương 46 tập thể và 25 cá nhân đã có những thành tích điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, trong các doanh nghiệp, đạt nhiều kết quả quan trọng, ấn tượng. Trong đó, Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống (thuộc Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam) đã thực hiện tốt công tác dân vận với mô hình: Dân vận khéo trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

ông Tạ Quang Văn nhận Bằng khen dân vận khéo
Đồng chí Tạ Quang Văn – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

Cụ thể, Đảng ủy Công ty đã có nhiều giải pháp tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp chung vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như:

Tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Hướng đến quyền lợi của người lao động, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các Quy chế, Quy định liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tiền lương, Quy chế tuyển dụng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ từ quỹ phúc lợi.

Phối hợp với Công đoàn định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động và đại diện người lao động, qua đó phát huy cao nhất quyền làm chủ của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Cách làm này đã kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến người lao động, nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động để xử lý các phát sinh, không nảy sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh được công khai và có sự ký kết việc thực hiện mục tiêu giữa Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện mô hình trên, Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, các tập thể chi bộ trực thuộc đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả, trong giai đoạn 2016 – 2020, Công ty đạt doanh thu tăng trưởng bình quân 2,7%/năm; Lợi nhuận trước thuế trung bình 6,9%/năm. Thu nhập bình quân trung bình tăng 13%/năm.

P. Vi