VINAPACO bàn giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 5/1/2021 tại Phú Thọ, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh năm 2020 đồng thời thảo luận, tìm các giải phát triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2020 dù đối mặt với muôn vàn thách thức, Đảng ủy VINAPACO đã quán triệt và triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt; thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động, đoàn kết, sáng tạo…

Từ đây tập trung được trí tuệ, phát huy năng lực của cán bộ đảng viên, người lao động toàn đơn vị, chung sức vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, sản xuất kinh doanh có lãi và hơn hết đảm bảo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được các kết quả quan trọng…

Cụ thể, trong công tác tổ chức xây dựng đảng, VINAPACO đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng kịp thời, phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Tổng Công ty gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị (theo hướng dẫn từ cấp trên, trong năm đã chỉ đạo, rà soát nhân sự, sáp nhập các chi, đảng bộ… ); Thường xuyên quan tâm, trú trọng công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ…; song song với đó công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm trú trọng (năm 2020 Đảng ủy VINAPACO đã cử 38 cán bộ đương chức và dự nguồn của đơn vị học Trung cấp lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chính trị khi kiện toàn…).

Năm 2020, bên cạnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương và cấp trên Ban thường vụ Đảng ủy VINAPACO đã chỉ đạo xây dựng, triển khai hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, được Đảng bộ Khối các doanh nghiệp Trung ương ghi nhận đánh giá cao.

Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật được Đảng ủy VINAPACO quan tâm chỉ đạo chặt chẽ nghiêm túc; Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, để tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy VINAPACO cho thấy sự chủ động linh hoạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất; đồng thời đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giữ vững thị trường khách hàng truyền thống và mở rông thị trường xuất khẩu…

Phát huy vai trò chỉ đạo, các giải pháp tiết kiệm, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, quản trị nguồn lực, cũng như các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… đã được VINAPACO triển khai quyết liệt… đã góp phần không nhỏ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn đơn vị; Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2019-2021 (trình cấp có thẩm quyền phê duyệt), thực hiện tái cơ cấu nội bộ doanh nghiệp, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm khâu trung gian, thực hiện các công việc về xử lý dự án Nhà máy Bột Giấy Phương Nam theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương…

Kết quả năm 2020 tại Công ty mẹ (ước thực hiện): GTSXCN đạt 1.845 tỷ đồng (bằng 105% KH năm); Tổng doanh thu là 1.960 tỷ đồng (105% KH năm); tiêu thụ giấy các loại đạt 107% KH năm; Khai thác và trồng rừng gỗ nguyên liệu đều đạt kế hoạch giao… Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid – 19, kết qủa này đã cho thấy những nỗ lực không nhỏ, sự linh hoạt, quyết liệt trong điều hành và đặc biệt vai trò chỉ đạo từ các cấp đảng ủy Tổng Công ty.

ông Chu Đình Động phát biểu tại Hội Nghị
Tại Hội nghị, ông Chu Đình Động – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của VINAPACO, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, dù muôn vàn khó khăn nhưng sản xuất kinh doanh có lãi và lợi nhuận.

Ông Chu Đình Động đánh giá cao việc VINAPACO triển khai nghiêm túc nề nếp, các mặt công tác nhất là công tác xây dựng đảng; công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và cấp Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tham gia vào các hoạt động góp phần vào thành công của Đại hội Đại ủy khối. Ông Động đánh giá cao việc VINAPACO triển khai hiệu quả nhiều nghị quyết chuyên đề như: "Đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh lâm nghiệp"; "Tăng cường sự lãnh đạo vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động"; "Đổi mới nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm Giấy Bãi Bằng"...

Để triển khai các nhiệm vụ công tác 2021, tại Hội nghị các đại biểu và đại diện các đơn vị đã có nhiều tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả sản xuất: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh….

Giải pháp đổi mới trong công tác tiêu thụ để vượt qua khó khăn nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường, Giải pháp nâng cao năng suất trồng rừng, quản lý hiệu quả đất lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả trong sản xuất hóa chất (phục vụ sản xuất giấy)… Đồng thời ngay từ những ngày đầu năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, trong bối cảnh được nhận định là tiếp tục còn nhiều khó khăn.

trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân, tập thể

trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích
Nhiều cá nhân, tập thể, chi bộ đảng trực thuộc VINAPACO được trao tặng giấy khen và phần thưởng vì những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Năm 2021 VINAPACO phấn đấu: GTSXCN đạt 1.972,7 tỷ đồng (bằng 107% thực hiện năm trước); Tổng doanh thu đạt 2.070,7 tỷ đồng (tăng 6% so với thực hiện 2020); Tiêu thụ giấy các loại vượt 6%; Khai thác gỗ và trồng rừng mới đều tăng so với năm 2020 xấp xỉ 10%...

Cùng với đó nhiều giải pháp cũng được Đảng ủy, lãnh đạo, Ban giám đốc VINAPACO quán triệt tại Hội nghị như đẩy mạnh kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị tốt nhân lực, định mức kinh tế, kỹ thuật, công tác mua sắm vật tư, thiết bị sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào nhiều khâu sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, số hóa các dữ liệu về tài nguyên rừng trồng; nâng tần suất đánh giá nội bộ từ 1 lần/năm lên định kỳ 1 lần/quý; tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp; đặc biệt tích cực phối hơp với các đơn vị liên quan triển khai nhanh, hiệu quả công tác tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp…

Pvi