Chuyển giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương trước ngày 30/8/2023

Phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đối với Đề án tách A0, thành lập doanh nghiệp mới và Phương án chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương trước ngày 30/8/2023.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 6/7/2023 liên quan đến việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

chuyển giao A0
Phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đối với Đề án tách A0, thành lập doanh nghiệp mới và Phương án chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương trước ngày 30/8/2023.

Kết luận nêu rõ: Ngày 02/8/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 6/7/2023 liên quan đến việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đại diện các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Lãnh đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Xây dựng ngay cơ chế tài chính cho doanh nghiệp A0 trong giai đoạn chuyển tiếp

Sau khi nghe các báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến phát biểu của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN tiếp tục thực hiện khẩn trương, tích cực, chủ động phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Thông báo 263, bảo đảm tiến độ, chất lượng; phấn đấu để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt chủ trương đối với Đề án tách A0, thành lập doanh nghiệp mới và Phương án chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương trước ngày 30/8/2023, trong đó, cần lưu ý một số nội dung.

Xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 từ khi được tách khỏi EVN, thành lập mới cho đến khi áp dụng được cơ chế mới theo Luật giá sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2024 (gọi tắt là giai đoạn chuyển tiếp).

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể phương án EVN bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 ít nhất đến hết năm 2023, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; gửi nội dung cơ chế hướng dẫn về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Đề án và báo cáo thẩm định liên quan; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trước ngày 10/8/2023.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho doanh nghiệp A0 giai đoạn từ 01/01/2024 đến khi Luật giá sửa đổi có hiệu lực, bảo đảm A0 sau khi tách được vận hành liên tục, hiệu quả; gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/8/2023 để tổng hợp vào Đề án và báo cáo thẩm định liên quan.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan và EVN khẩn trương trình Chính phủ trước ngày 15/8/2023 dự thảo Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của hai Nghị định số 96/2022/NĐ-CP và Nghị định số 26/2018/NĐ-CP theo chỉ đạo tại văn bản 5362/VPCP-ĐMDN ngày 17/7/2023. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thời hạn quy định.

Chủ động theo thẩm quyền, hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để triển khai ngay sau khi hoàn thành chuyển giao A0 về Bộ Công Thương; lưu ý các văn bản pháp luật theo đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN tại văn bản số 1576/BC-UBQLV ngày 02/8/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để hoàn thành ngay việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới theo quy định pháp luật; phấn đấu cùng ngày với việc phê duyệt Đề án.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định theo đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định, lưu ý cần có ý kiến cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tách A0 để thành lập doanh nghiệp mới, gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm nhất ngày 15/8/2023.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6129/BKHĐT-PTDN ngày 01/8/2023 (nhất là các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước ngày 8/8/2023 để tổng hợp, hoàn thiện, gửi Báo cáo thẩm định theo quy định, bảo đảm thời hạn.

Khẩn trương hoàn thành Phương án chuyển giao

Kết luận của Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành Phương án chuyển giao và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao.

Chủ trì tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Bộ, cơ quan dự họp và bằng văn bản sau cuộc họp theo các chỉ đạo nêu trên, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình Đề án, kèm dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tách A0 để thành lập doanh nghiệp mới.

Trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo 263 các hồ sơ Đề án, Phương án, kèm dự thảo (các) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/8/2023, bảo đảm khả thi, đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với các nội dung dự thảo Quyết định) và đúng quy định pháp luật; nhất là các nội dung về cơ chế tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương chủ động phối hợp với EVN rà soát kỹ các cơ chế đối với hoạt động của EVN có thể bị tác động sau khi tách A0 chuyển về Bộ Công Thương, lưu ý các nội dung báo cáo, kiến nghị của EVN tại Tờ trình 4159/TTr-EVN ngày 19/7/2023, để có biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, không để phát sinh vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan Chính phủ hoặc tranh chấp quốc tế (các chủ nợ quốc tế của EVN, các hợp đồng BOT được Chính phủ bảo lãnh…); trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Phương