Công bố doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dịch vụ thương mại điện tử

Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, Bộ Công thương công bố nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước đó. Thông tin công bố bao gồm: Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; tên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, Thông tư 01/2022/TT-BCT bổ sung quy định về "Công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử" như sau: Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, Bộ Công thương công bố nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước đó.

Thông tin công bố bao gồm: Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; tên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung quy định về "Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký" như sau: Danh sách thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương được công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông tin công bố bao gồm: Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của thương nhân, tổ chức; địa chỉ trụ sở, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của thương nhân, tổ chức.

Khi bị chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, thông tin về thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử sẽ bị rút khỏi danh sách này và chuyển sang chế độ đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách các thương nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư 01/2022/TT-BCT bổ sung quy định về "Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử".

Cụ thể, quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; mô tả phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử; giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động.

Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu trên thì thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2022.

Thanh Xuân