Đề xuất Tổng cục Quản lý thị trường không có quá 4 Phó tổng cục trưởng

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và Quyết định số 2364/QĐ-BCT ngày 11/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Hiện tại, Bộ Công Thương xin ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định này.

Quản lý thị trường
Trụ sở Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương tại 91 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Dự thảo đề xuất, lãnh đạo Tổng cục sẽ có Tổng Cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng Cục trưởng.

Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng Cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Quản lý thị trường. Các Phó Tổng Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Tổng Cục trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cũng theo dự thảo này, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Theo dự thảo, tổ chức Quản lý thị trường ở trung ương gồm 07 đơn vị: Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường và tổ chức sự nghiệp Tạp chí Quản lý thị trường.

Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương gồm: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức không quá 03 (ba) phòng. Các Đội Quản lý thị trường cấp huyện gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động. Đội Quản lý thị trường cấp huyện không tổ chức phòng.

Chi tiết dự thảo xem tại đây.

Nguyên Vỵ