Điện mặt trời mái nhà không nối lưới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Đây là một trong những điểm nổi bật tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến công khai.
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định rõ các cơ chế, chính sách đối với việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có nối lưới và không nối lưới điện quốc gia
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định rõ các cơ chế, chính sách đối với việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có nối lưới và không nối lưới điện quốc gia

Ưu tiên phát triển không giới hạn điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối hệ thống điện quốc gia

Nghị định này quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái các công trình xây dựng nhằm mục đích tự sản, tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Các trường hợp phát triển điện mặt trời mái nhà không thuộc phạm vị của Nghị định này như sau:

1. Điện mặt trời mái nhà thực hiện theo khoản 11 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điện mặt trời mái nhà thực hiện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam theo hình thức tự sản, tự tiêu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định xác định phát triển điện mặt trời mái nhà phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại mỗi địa phương không vượt quá công suất được phân bổ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất.

Phát triển điện mặt trời mái nhà phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn điện, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động phát triển nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Đối với dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vận hành trước ngày 1/1/2021 và đang thực hiện mua bán điện với đơn vị điện lực, nghiêm cấm hành vi đấu nối với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để trục lợi.

6 chính sách khuyến khích phát triển

Để khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, các chính sách được đề xuất bao gồm:

Thứ nhất, điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có công suất thuộc kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xác định là phù hợp với khoản 1 Điều 11 Luật Điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số 24/2012/QH13.

Thứ hai, điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Thứ ba, công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm hành vi đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vận hành trước ngày 1/1/2021 với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để trục lợi
Nghiêm cấm hành vi đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vận hành trước ngày 1/1/2021 với điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để trục lợi

Thứ tư, tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định này.

Thứ năm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng điện.

Thứ sáu, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

Dự án 500 kWp trở lên phải có hệ thống điều khiển từ xa và kết nối với đơn vị điều độ khu vực

Theo Dự thảo Nghị định, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia gửi Hồ sơ đăng ký đến Sở Công Thương. Hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đăng ký theo Mẫu số 2; Bản vẽ sơ bộ mặt bằng lắp đặt (đối với các hộ dân) hoặc Bản vẽ thiết kế sơ bộ (đối với các cơ quan, tổ chức).

Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đăng ký, chuyển Hồ sơ đến đơn vị điện lực, các sở ngành có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh) xem xét, giải quyết và trả kết quả trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ Sở Công Thương trả lời tổ chức, cá nhân trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định nêu rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào hệ thống điện quốc gia. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng và không được thanh toán.

Tổ chức, cá nhân căn cứ quy mô, sản lượng điện tiêu thụ, nhu cầu sử dụng điện để thực hiện đăng ký công suất phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu bảo đảm công suất lắp đặt nhỏ hơn phụ tải hiện có tại thời điểm đăng ký.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có công suất đặt từ 500 kWp trở lên phải có hệ thống điều khiển từ xa và kết nối với đơn vị điều độ khu vực.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không gây quá tải lưới điện khu vực.

Trong khi đó, Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia đến Sở Công Thương theo Mẫu số 01 và được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất.

Chi tiết Dự thảo Nghị định xem tại đây.

Thy Thảo