EVNGENCO2 ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại các công ty con

Từ 15 - 17/12/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại tại 5 công ty con

Cụ thể đó là: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn; Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ; Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Kí kết tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
Lãnh đạo EVNGENCO2 và các Ban chuyên môn chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
với ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty (Thứ 5 từ trái sang)

Các Lễ ký kết do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO2 chủ trì, cùng sự tham gia của ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, đại diện lãnh đạo, các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty cùng Người đại diện phần vốn tại 5 công ty con.

Tại Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái đã thay mặt Lãnh đạo EVNGENCO2 chúc mừng các đồng chí - Người đại diện phần vốn đã được Tổng công ty tin tưởng để ký Hợp đồng. Ông Thái lưu ý Người đại diện phần vốn phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong buổi Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái đã giao một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cho từng nhóm Người đại diện phần vốn tại mỗi đơn vị để triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc điều hành hoạt động của các đơn vị được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của EVNGENCO2.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các đơn vị cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ điều hành các đơn vị một cách linh hoạt, hợp lý, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

Ki kết tại Công ty CP Thủy điện A Vương
Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền với Nhóm người đại diện tại Công ty CP Thủy điện A Vương.
ki kết tại Công ty CP Thủy điện Thác Mơ
Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 ông Trần Phú Thái tặng hoa chúc mừng Nhóm người Đại điện tại Công ty CP Thủy điện Thác Mơ.
ki kết tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền với Nhóm người đại diện tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
ki kết tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng Nhóm người Đại điện tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Theo EVNGENCO2 việc ký kết hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT EVNGENCO2 gồm: Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua mẫu Hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các công ty con, Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại và Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các Công ty cổ phần.

M Lương